Dyrektor pedagogiczny

mgr Violetta Orczykowska – nauczyciel dyplomowany

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: studia wyższe na kierunku - pedagogika

w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

- Studium Nauczycielskie w Ostrowie Wlkp.: kierunek wychowanie przedszkolne

- Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Ostrowie Wlkp.: kierunek rytmika

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Studium Wychowania Muzycznego

Carla Orffa

- Kurs kwalifikacyjny pedagogiki i metodyki Marii Montessori

- inne warsztaty, seminaria, konferencje i kursy doskonalące:

• warsztaty

- I Międzynarodowe Warsztaty Rytmiki w Łodzi

- warsztaty „Taniec ludowy” w zakresie wychowania przedszkolnego, zorganizowane przez Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

- warsztaty „Tańce narodowe” w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego,

zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

- warsztaty „Taniec towarzyski i wybrane techniki taneczne” w zakresie modern, hip-hop,

zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

- wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli – udział w lekcjach metodycznych i wykładach

prowadzonych przez prof. Andrzeja Tatarskiego z Akademii Muzycznej w Poznaniu

- warsztaty metodyczne „Jak zorganizować zgraną grupę”,zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe

„Klanza” z Lublina

- wykład i dyskusja na temat „Modele osobowości nauczyciela muzyki w kontekście specyfiki rozwoju

muzycznego dzieci i młodzieży”,zorganizowany przez mgr Monikę Byś,absolwentkę Podyplomowego

Studium Psychologii Muzyki Akademii Muzycznej w Warszawie

- cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez psychologa Tomasza Tołstołuckiego pt. „Praca

z dzieckiem z ADHD” i „Motywowanie uczniów i rodziców do współpracy”

- wykład i dyskusja z udziałem nauczycieli i dzieci „Psychologiczne przygotowanie uczniów szkół

muzycznych do występów”, wygłoszony przez ad. dr Jolantę Kępińską-Welbel z Katedry Psychologii

Muzyki Akademii Muzycznej w Warszawie

- wykład szkoleniowy z zakresu tworzenia dokumentacji przez nauczyciela ubiegającego się o awans

na stopień nauczyciela dyplomowanego, prowadzony przez mgr Joannę Wąsalę

- warsztaty pt. „Indywidualizacja pracy z uczniem” zorganizowane przez Wydawnictwo Edukacja

Polska

• seminaria

- seminarium z zakresu prezentacji podręczników dla klas I-VI szkoły muzycznej I stopnia

„Solfeż elementarny” - zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej, region Wielkopolski,

prowadzony przez prof. Marię Wacholc

- seminarium na temat „Wychowanie muzyczne według idei muzyki elementarnej Carla Orffa”,

zorganizowane przez Akademię Muzyczną w Warszawie, prowadzone przez dr Lenkę Pospiśilową

z Pragi

- seminarium i warsztaty edukacyjne dla nauczycieli rytmiki i umuzykalnienia „Artystyczne formy

ćwiczeń dalcrozowskich realizowane na lekcjach rytmiki i umuzykalnienia”, zorganizowane przez

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

- ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli i metodyków rytmiki w Piotrkowie Trybunalskim,

zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

- wykład metodyczny na temat„Rola rytmiki w profilaktyce i korekcji wady postawy”,przeprowadzony

przez prof. Małgorzatę Kupsik-Berent z Akademii Muzycznej w Poznaniu

- seminarium dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego „Prezentacja nowych publikacji do edukacji

wczesnoszkolnej. Sztuka motywowania – nauczanie wielozmysłowe w cyklu „Razem w przedszkolu”,

zorganizowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

- seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Indywidualne potrzeby dziecka, czyli nowa

formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, zorganizowane przez Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne

- seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Prezentacja nowych publikacji do edukacji

wczesnoszkolnej. Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów – indywidualizacja nauczania

•konferencje

- konferencja „Awans Zawodowy Nauczyciela-tworzenie planu rozwoju” – zorganizowany przez

wydawnictwo Juka-91 z Warszawy

- konferencja szkoleniowa z zakresu psychologii muzyki na temat: „Procesy uczenia się

zapamiętywania i myślenia w dydaktyce muzycznej”,prowadzona przez mgr Małgorzatę Sierszeńską-

Leraczyk z Poznania

- konferencja szkoleniowa z zakresu psychologii na temat „Agresja”, wygłoszona przez psychologa

mgr Radomira Molendę

- konferencja metodyczna dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego „Otwórzmy dziecku drzwi...”,

wykład Elżbiety Kordos „Obudzić w sobie geniusza...o tym jak szybko i efektywnie uczyć się.

Wybrane zagadnienia przyspieszonego uczenia się”, zorganizowana przez Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

- konferencja metodyczna dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wykład Agnieszki Górskiej

„Zaczarować dzieci-budowanie autorytetu poprzez twórczą pracę z grupą”, zorganizowana przez

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

- konferencja szkoleniowa dotycząca Nowej Podstawy Programowej związanej z reformą

szkolnictwa 2009 r.

- konferencja metodyczna dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego na temat „Sześciolatek

i siedmiolatek razem w pierwszej klasie ... O gotowości szkolnej i pracy nauczyciela z grupą

zróżnicowaną”, prowadzona przez Krystynę Adaśko, zorganizowana przez Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

• kursy doskonalące

- ogólnopolski kurs z zakresu „Solfeżu Emila Jaques-Dalcroze’a” dla nauczycieli Kształcenia słuchu

w szkołach muzycznych, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

- ogólnopolski kurs „Metody Emila Jaques-Dalcroze’a” dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia,

zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Koszalinie

- Ogólnopolski Kurs Pianistyczny dla nauczycieli fortepianu szkół muzycznych I stopnia,zorganizowany

przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

- Ogólnopolski Kurs Metodyczny dla nauczycieli-pianistów szkół muzycznych I stopnia, zorganizowany

przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

- kurs doskonalący na temat „Zabawy muzyczne oparte na metodzie aktywnego słuchania muzyki

Batii Strauss”, zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczyciela w Pile

- kurs doskonalący na temat „Rozwijanie umiejętności koncentracji w kształceniu artystycznym”,

zorganizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie

- doskonalenie zawodowe nauczyciela „Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”

- kurs udzielania pierwszej pomocy

 

 

 

 

Koniec przedszkola - dla Zerówki

Masz pytania?

Sowy i Sówki
Przedszkole i Żłobek
ul. Kasprzaka 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax (+48) 62 592 53 17
Tel: (+48) 604 594 216
Tel: (+48) 606 987 434
Email: info@sowy-sowki.pl

HomeKadraDyrektor pedagogiczny