Koncepcja kształcenia

„Radość z powodu przezwyciężania trudności jest jeszcze większa niż sama trudność”

MARIA MONTESSORI

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Podstawowe wartości jakie chcemy zaszczepić naszym uczniom

 • kształtowanie nawyku chęci dalszej nauki, rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; poznawanie i uświadamianie celu edukacji szkolnej, ukazanie użyteczności poszczególnych przedmiotów;
 • uświadomienie uczniowi jego wymiaru indywidualnego, jako osoby niepowtarzalnej, ale także bycia częścią określonej grupy społecznej; wyrobienie nawyku stawania się samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym;
 • kształtowanie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego; przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych. Dobro wspólne jest podstawą życia społecznego, a więc także życia w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej i państwie;
 • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania;
 • kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne;
Przedszkole Ostrów Wielkopolski
Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Koncepcja kształcenia

 • naszym celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków harmonijnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, zgodnie z potrzebami dziecka w pierwszym etapie jego edukacji;
 • ”Mądra Sowa” daje uczniom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, by mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje; temu służy odpowiednia organizacja i forma zajęć objętych programem nauczania oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych;
 • w procesie dydaktycznym stawiamy na intelektualną kreatywność i samodzielność, umiejętności analizy i interpretacji informacji oraz pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji w zakresie języka obcego to ważny aspekt kształcenia w „Mądrej Sowie” – codzienny kontakt z językiem angielskim;
 • naszym założeniem jest też wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;  realizujemy to poprzez zapewnienie uczniom odpowiednich narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na zajęciach z różnych dziedzin;

Uczeń „Mądrej Sowy”

 • wszechstronnie rozwija swoje zainteresowania;
 • jest zdyscyplinowany i obowiązkowy;
 • poważnie i świadomie podchodzi do zadań i pełnionych ról;
 • przestrzega ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne;
 • jest człowiekiem otwartym i szczerym, prawdomównym i sprawiedliwym, tolerancyjnym i wrażliwym na potrzeby i krzywdy drugiego człowieka;
 • świadomie dba o swoje zdrowie;
 • jest gotowy do niesienia pomocy ludziom.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.