O szkole

“Radość z powodu przezwyciężania trudności jest jeszcze większa niż sama trudność”

MARIA MONTESSORI

Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Misja

Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Uczymy z pasją. Kierujemy się odpowiedzialnością i szacunkiem wobec drugiego człowieka. Wychowujemy w duchu wartości chrześcijańskich, poszanowania polskiej tradycji i kultury oraz otwartości na innych ludzi.

Celem naszym jest:

 • wspieranie harmonijnego rozwoju uczniów i ich twórczej aktywności;
 • wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy;
 • wzmacnianie wewnętrznej motywacji i poczucia własnej wartości;
 • budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi;
 • kształtowanie postaw obywatelskich i aktywności społecznej;
 • przygotowanie do dalszej edukacji oraz do życia we współczesnym świecie.

Ważne dla nas jest, aby rodzice i środowisko darzyli nas zaufaniem i wspierali nasze działania.

Informacje o szkole

Łagodny start

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” to przyjazne warunki nauczania, niewielkie grupy oraz koncepcja kształcenia oparta na doświadczaniu. Dominującą formą nauczania w naszej szkole są ćwiczenia, warsztaty, gry i zabawy oraz liczne wycieczki poza szkołę. Pozwala to na szeroką eksplorację świata i jego zawiłości przez samych uczniów.  Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i wspomagających rozwój, gwarantują atrakcyjność programu dla każdego dziecka. Szkoła nie musi oznaczać końca dzieciństwa! „Mądra Sowa”  zapewnia łagodne wejście w rolę ucznia.

Przedszkole Ostrów Wielkopolski
Przedszkole Ostrów Wielkopolski

Informacje ogólne

 • szkoła otwarta od godz. 7.30 do 16.30;
 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne od godz. 8.00;
 • klasy do kilkunastu osób;
 • dodatkowe zajęcia świetlicowe po zajęciach obowiązkowych do godz. 16.30;
 • zadania domowe odrabiane w świetlicy;
 • pełne atrakcji i wycieczek ferie zimowe i wakacje letnie;
 • bezpieczna szkoła, monitorowane klasy;
 • opieka pielęgniarki;
 • dwudaniowy obiad;
 • czas na świeżym powietrzu.

Zajęcia realizowane w szkole:

 • obowiązkowe, wynikające z ramowych planów nauczania Ministra Edukacji Narodowej;
 • zajęcia dodatkowe, wynikające z planów nauczania w szkole;
 • zajęcia pozalekcyjne (koła rozwijające zainteresowania);
 • zajęcia indywidualne (wynikające z obserwacji pedagogiczno-psychologicznej nauczycieli i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, m.in. logopedyczne, wyrównawcze, kompensacyjne);
 • zajęcia świetlicowe.

Pozostałe informacje

 • regularne spotkania z rodzicami;
 • opisowa informacja o uczniu sporządzana przez wychowawcę;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • nowocześnie wyposażone sale;
 • brak stresujących dzwonków;
 • „Zielona Szkoła”.

Rekrutacja

 

Kiedy zapisać dziecko ?

 • zapisy do “Mądrej Sowy” trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc,
 • w trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).

Zasady Rekrutacji

 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa “Mądra Sowa” przyjmuje dzieci do klas pierwszych oraz dzieci starsze ( klasy II – VIII ),
 • zapisy są przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia złożonej osobiście w sekretariacie szkoły. Księgę przyjęć prowadzi sekretariat szkoły mieszczący się w Ostrowie Wlkp., przy ul. Kasprzaka 4 (budynek Przedszkola i Żłobka „Sowy i Sówki”),
 • przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o nauczanie i kształcenie zawieranej miedzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły,
 • szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie.

Wielkość klas:

 • klasy mogą liczyć kilkanaścioro uczniów,
 • w przypadku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie.

Warunki kwalifikacji:

 • złożenie Karty Zgłoszenia Dziecka do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej “Mądra Sowa”,
 • wpłata wpisowego,
 • rozmowa zapoznawcza z dzieckiem i rodzicami,
 • pozytywna opinia dyrektora szkoły,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • Karta Zgłoszenia Dziecka (kompletnie i rzetelnie wypełniona),
 • kopia aktu urodzenia,
 • świadectwo ukończenia przygotowania przedszkolnego (w przypadku dzieci, które uczestniczyły w przygotowaniu przedszkolnym),
 • opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotycząca psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci 6-letnich, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego),
 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w przypadku  przepisania ucznia z innej szkoły.

Spotkania informacyjne

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów, zadać pytania – zapraszamy na indywidualne spotkanie, w budynku Przedszkola „Sowy i Sówki” przy ul. Kasprzaka 4 w Ostrowie Wlkp..

Prosimy o telefon lub mail, aby umówić się na dogodną dla Państwa datę spotkania.

Wpisowe i czesne

Wpisowe to jednorazowa wpłata dla nowo przyjmowanych uczniów w wysokości 200 zł.

Czesne za nauczanie i kształcenie, pobyt w świetlicy oraz dwudaniowy obiad wynosi 350 zł miesięcznie. Dla uczniów przebywających na wakacjach (lipiec, sierpień) czesne wynosi 200 zł miesięcznie. Dla uczniów korzystających z wakacyjnych zajęć świetlicowych w godzinach 7.30 do 16.30 czesne wynosi 350 zł.

Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty:

PKO BP O/Ostrów Wlkp. – 62 1020 2267 0000 4302 0129 6037.

(w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko ucznia wraz z dopiskiem „wpisowe” lub „czesne za m-c …”).

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu negatywnej opinii dyrektora szkoły, wpisowe zostaje zwrócone. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki dziecka w szkole zrezygnowali rodzice/opiekunowie.

 

Kontakt

Sekretariat:

ul. Kasprzaka 4, 63-400 Ostrów Wlkp.

tel. (62) 592 53 17, 606 987 434
info@sowy-sowki.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek – piątek  7.30 – 16.30.

Dyrektor – Violetta Orczykowska

tel. kom. 604 594 216

Adres szkoły:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa”

ul. Krotoszyńska 156, 63-400 Ostrów Wlkp.
www.sowy-sowki.pl

Możliwy jest kontakt indywidualny w innych godzinach, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Na spotkania prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.